Sparade favoriter

Du har inte sparat några favoriter ännu.

varukorg

Varukorgen är tom

Integritetspolicy


Denna Integritetspolicy förklarar hur vi, PPY Production AB, org. nr. 556689-6857, Kungsporten 1 C 427 50 Billdal (”PPY”) behandlar dina personuppgifter. Med benämningarna ”vi, våra, vårt och oss” nedan avses PPY.

PPY tillhandahåller webbshopen www.pellepetterson.se. För att kunna tillhandahålla denna webbshop och tillhörande kundtjänst, behöver vi behandla våra kunders och besökares personuppgifter. PPY är personuppgiftsansvarig för sådan behandling och behandlar alltid personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning. PPY arbetar aktivt med att skydda dina personuppgifter genom att vidta tekniska och organisatoriska åtgärder.


PPY vill att du ska känna dig trygg med vilka uppgifter vi behandlar och för vilka ändamål vi behandlar dina uppgifter. Vi ber dig därför ta del av denna integritetspolicy som redogör för hur vi behandlar din personliga information och som också informerar om de rättigheter som du har enligt lag. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter. Du hittar kontaktuppgifter under punkten 6 nedan. 1. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?


Vi behandlar följande personuppgifter om dig:

- Namn,

- Kontaktuppgifter, såsom adress, mobiltelefonnummer och e-postadress,

- Personnummer,

- Orderhistorik och betalningsinformation, såsom uppgifter om den vara som du köpt, kortuppgifter, datum och tid för transaktionen, fakturaadress, valt betalsätt och annan information om ditt köp,

- Kundnummer,

- Lösenord till kundkonto,

- Uppgifter om eventuella betalningsförsummelser och betalningsanmärkningar,

- Uppgifter om dina kontakter med oss via exempelvis telefon, e-post, Facebook, Instagram och Youtube (så som ärende och korrespondens),

- Uppgifter relaterade till reklamationer eller utnyttjande av din ångerrätt,

- Uppgifter i ditt tävlingsbidrag,

- IP-nummer,

- Information om den hård- och mjukvara du använder och dess inställningar, samt

- Information om dina surfvanor inklusive bl.a. din geografiska plats, sessionstid, vilka externa sidor du tidigare besökt, vilka sidor du besöker hos oss, dina intressen, vilka varor du besökt eller lagt i varukorgen samt information om din övriga användning av våra tjänster och produkter.


I de fall vi inte får ovan nämnda personuppgifter direkt från dig, kan vi få tillgång till dem från våra samarbetspartners eller från officiella register. PPY kan även komma att få information om dig från PPYs betaltjänstleverantörer och transportbolag gällande betalning och leverans av ordrar.


PPY kan komma att ta emot e-post och annan korrespondens som innehåller personuppgifter om tredje parter och PPY behandlar därför sådana personuppgifter. Om så krävs kommer PPY att informera dig som tredje part om behandlingen. 2. För vilka ändamål och enligt vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?


För administration av kundförhållande, konto och beställningar

Vi behandlar namn, kontaktuppgifter, personnummer, kunduppgifter, lösenord till ditt kundkonto, orderhistorik och

betalningsinformation, uppgifter om dina kontakter med oss samt IP-nummer för att kunna administrera ditt konto, dina beställningar och returer samt för att i övrigt kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Detta inkluderar till exempel att möjliggöra för dig att skapa ett konto och att beställa våra produkter och säkerställa att vi kan skicka orderbekräftelser och aviseringar om leveransstatus och leveransproblem samt paketera och leverera beställda produkter till dig. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är i denna del att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan vårt avtal ingås. Om du inte lämnar ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att erbjuda och leverera våra tjänster och produkter eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig.


PPY behandlar dina personuppgifter för dessa ändamål så länge du har ett kundkonto hos PPY eller fram till dess att vi har levererat produkterna till dig.


För att tillhandahålla kundtjänst och service

Vi behandlar namn, kontaktuppgifter, kunduppgifter, uppgifter om dina kontakter med oss samt orderhistorik och betalningsinformation för att hantera kundtjänstärenden och tillhandahålla god service, såsom att svara på frågor som du har och tillhandahålla support via telefon, e-post eller andra kanaler såsom sociala medier. Den lagliga grunden för vår behandling i denna del är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse av att möta dina behov och ge dig bästa möjliga service. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går därför före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.


Personuppgifter som behandlas för att tillhandahålla kundtjänst och service sparas i två år efter avslutat köp. Information om och korrespondens angående kundtjänstärende sparas i två år efter avslutat kundtjänstärende.


För hantering av reklamationer, returer m.m.

Vi behandlar namn, kontaktuppgifter, personnummer, orderhistorik och betalningsinformation, kunduppgifter, uppgifter om dina kontakter med oss samt uppgifter relaterade till reklamationer eller utnyttjande av din ångerrätt i syfte att kunna sköta din eventuella begäran om att returnera produkter eller ta i anspråk dina rättigheter som konsument att göra gällande fel- och dröjsmålsmålsansvar gentemot oss. Den lagliga grunden för vår behandling i denna del är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal samt för att fullgöra rättsliga förpliktelser som vi har enligt konsumentlagstiftningen.


Personuppgifter som vi behandlar för hantering av reklamationer, returer m.m. sparas under den tid som vi enligt lag eller vårt avtal med dig har dessa rättsliga förpliktelser och åtaganden gentemot dig.


För marknadsföring

Vi behandlar namn, kontaktuppgifter, kunduppgifter, uppgifter om dina kontakter med oss, IP-nummer, information om den hård- och mjukvara du använder samt information om dina surfvanor i syfte att informera dig om våra produkter och tjänster. Vi kan bl.a. komma att skicka relevanta marknadsföringserbjudanden till dig i form av nyhetsbrev och kampanjerbjudanden via sociala medier och e-post samt tillhandahålla anpassade annonser. Den

lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av.


Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet. Om du har meddelat att du inte vill få marknadsföring från oss kommer vi såklart inte att skicka marknadsföring till dig.


Personuppgifter som vi behandlar för marknadsföringsändamål behandlas till dess ditt kundförhållande med oss upphör och ett år därefter. Det innebär att du kan komma att få marknadsföring från oss under ett år från att vi senast levererade produkter till dig.


För kampanjer och tävlingar

Vi behandlar namn, kontaktuppgifter, uppgifter om dina kontakter med oss samt uppgifter i ditt tävlingsbidrag i syfte att möjliggöra för dig att vara med i de tävlingar och kampanjer som vi arrangerar på bl.a. sociala medier och därigenom vinna fina priser. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla tävlingar och kampanjer till dig. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.


Personuppgifter som vi behandlar för kampanjer och tävlingar sparas till dess att aktuell kampanj eller tävling är avslutad.


För kvalitetssäkring av vår verksamhet

Vi behandlar namn, kontaktuppgifter, kundnummer, orderhistorik och betalningsinformation samt uppgifter om dina kontakter med oss i syfte att kvalitetssäkra vår verksamhet, genomföra kundundersökningar samt optimera vår hemsida och våra tjänster. Den lagliga grunden för vår behandling i denna del är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse av att möta dina behov, ge dig bästa möjliga service och utveckla vår verksamhet. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går därför före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.


De personuppgifter som vi behandlar om dig i syfte att kvalitetssäkra vår verksamhet sparas i två år efter avslutat köp. Resultatet av våra kundundersökningar redovisas alltid i anonymiserad form, vilket innebär att vi inte behandlar några personuppgifter för detta ändamål efter att vi har skickat personuppgifterna för genomförande av kundundersökningen.


För statistik

Vi kan komma att behandla namn, kontaktuppgifter, kundnummer, orderhistorik och betalningsinformation, uppgifter om dina kontakter med oss, uppgifter relaterade till reklamationer eller utnyttjande av ångerrätt, IP-nummer, information om den hård- och mjukvara du använder samt information om dina surfvanor syfte att ta fram övergripande statistik avseende vår verksamhet, användningen av vår hemsida samt våra produkter och tjänster. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse av att över tid kunna utvärdera kvaliteten på våra produkter och tjänster och utveckla dessa för framtiden. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.


De personuppgifter som vi behandlar om dig för statistik sparas fram till dess att vi skickar dessa till analysverktyget. Resultatet redovisas i anonymiserad form, vilket innebär att vi inte behandlar några personuppgifter för detta ändamål efter att vi har skickat personuppgifterna för genomförandet av den statistiska analysen.


För bokföring

För bokföringsändamål behandlar vi uppgifter om den transaktion som skett mellan PPY och dig och som avser den beställning du gjort. Vi kommer av den anledningen att behandla ditt namn, kontaktuppgifter, personnummer samt order- och betalningsinformation. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter för detta ändamål är att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss.

Personuppgifter som PPY behandlar för bokföringsändamål bevaras i sju år från utgången av det kalenderår då det aktuella räkenskapsåret avslutades.


3. Till vem lämnar vi vidare personuppgifterna och var behandlar vi dem geografiskt?


Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av andra. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till vårt moderbolag och andra bolag ingående i koncernen. Som exempel på tredje parter som vi lämnar ut dina personuppgifter till kan nämnas tjänsteleverantörer av betallösningar, speditörer i samband med leverans av varor samt externa rådgivare såsom revisorer eller advokatbyråer för hantering av redovisningsmässiga och juridiska frågor i vår verksamhet. Dessa aktörer är självständigt ansvariga för sin hantering av dina personuppgifter.


Vi lämnar även ut dina personuppgifter till våra samarbetspartners och till våra tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Vi har avtal med våra personuppgiftsbiträden som säkerställer att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy och våra instruktioner. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter som kräver att vi lämnar ut sådana personuppgifter.


Vi kan även komma att dela dina personuppgifter för att tillåta en fusion, ett förvärv eller en försäljning av alla, eller delar av, PPYs tillgångar. PPY och PPYs samarbetspartners behandlar, som huvudregel, dina personuppgifter endast inom EU och EES. Skulle personuppgifter behandlas utanför EU och EES, kommer PPY att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter att vara lika skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU och EES.4. Lagring av personuppgifter


Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna lämnades eller samlades in för, i enlighet med vad som anges för respektive ändamål under punkt 2 ovan. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta kan innebära att en uppgift som har tagits bort ur ett system för att den inte längre är nödvändig där och för det ändamålet, kan finnas kvar i ett annat system för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs. Dina personuppgifter kan komma att sparas under längre tid än vad som anges ovan om det behövs för att följa rättsliga krav eller myndighetsbeslut. 5. Dina rättigheter


När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter enligt lag. Observera att utövandet av dessa rättigheter är föremål för vissa krav och villkor som närmare anges i lag (EU:s dataskyddsförordning).

Information, tillgång, rättelse och radering m.m. Du har rätt att, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig.


Du kan när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter och du kan också ha rätt att be oss radera de personuppgifter vi har registrerade om dig, begära att behandlingen begränsas eller invända mot behandlingen samt begära att vi ger dig en kopia av dessa personuppgifter. Om du inte har grund för din begäran eller din begäran är orimlig har vi rätt att vägra att gå din begäran till mötes alternativt ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnaderna som din begäran medför.


Dataportabilitet

Du kan också ha rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig när så är tekniskt möjligt.


Invändningar

Du kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter som grundar sig på våra berättigade intressen, t.ex. direktmarknadsföring. Vi får då inte längre behandla personuppgifterna såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring ber vi dig att meddela oss detta genom att kontakta oss via våra kontaktuppgifter i punkt 6 nedan. Vi kommer då att upphöra med behandling av dina personuppgifter för detta ändamål.


Din rätt att lämna in klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter i punkt 6. Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till:


Datainspektionen

Box 8114

104 20 Stockholm

datainspektionen@datainspektionen.se6. Kontakta PPY


Du kan kontakta oss på följande sätt:

- via e-post websupport@pellepetterson.se,

- via telefon +46 (0)31-708 47 80,

- genom att skriva brev till eller besöka oss på PPY Production AB, Kungsporten 1 C, 427 50 Billdal.7. Ändringar


PPY förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna integritetspolicy. Vid materiella förändringar av integritetspolicyn, eller om befintliga personuppgifter ska behandlas på annat sätt än vad som anges i integritetspolicyn, kommer PPY att informera om sådana förändringar på lämpligt sätt.